Wielkość czcionki:

A A+ A++

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2022-03-22

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP w Krynicy - Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Krynicy - Zdroju.

Data publikacji strony internetowej: 2013. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 3:1,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-22. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Drozd, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 477 74 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica Zdrój

 1. W budynku znajduje się 1 wejście - Schody/Podjazd dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą. 2 tygodnie przed terminem wizyty należy zgłosić chęć skorzystania z tłumacza migowego.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

-------------------------------------------------------------

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2021-03-11 Zobacz dokument

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sgurp.pl/ strony internetowej Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Data publikacji strony internetowej: 2001-06-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-12
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-22.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-11

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Drozd, Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 184777450. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/ Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica Zdrój 

Do budynku prowadzi jedno wejście, klatka B. Przed wejściem głównym jest podjazd dla niepełnosprawnych i obok schody. Wejście jest ogólnodostępne. Przy wejściu znajduje się domofon. Wejście do biura SGU RP po odblokowaniu drzwi przez domofon. Przed wejściem głównym jest 1 stopień i obok znajduje się podjazd na wózki dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku, przed wejściem do biura znajdują się schody, w ilości 7 stopni.  

Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Ze względu na lokalizację siedziby SGU RP (osiedle mieszkaniowe), biuro nie posiada parkingu ogólnodostępnego, wydzielonego dla stowarzyszenia. Miejsca postojowe są dostępne w zależności od wykorzystania. W odległości ok. 30 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Można umówić tłumacza przed wizytą.

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

-------------------------------------------------------------

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2020-04-22 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Data publikacji strony internetowej: 2001-06-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewsłaściwie przygotowanych plików word, lub skanów dokumentów,
 • Brak alternatywy w postaci tekstu dla niektórych treści nietekstowych
 • Transkrypcja tekstowa jest nieobecna dla nagranych materiałów wideo udostępnionych na stronie internetowej,
 • W serwisie brak nagłówków używanych dla sekcji,
 • Sekwencja nawigacji na stronie sgurp.pl, oraz czytania treści określona w kodzie HTML jest pozbawiona znaczenia,
 • Dostęp do treści nie jest możliwy wyłącznie za pomocą interfesju klawiatury,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy ułatwiające nawigacje pomiędzy powtarzającymi się elementami,
 • Skutek kliknięcia na różne grafiki umieszczone na stronie internetowej sgurp.pl jest nieidentyczny,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonego elementu strony.
Wyłączenia:
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-22. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Drozd, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 477 74 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dojazd do siedziby Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych RP − ul. Czarny Potok 27/24. W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do SGU RP znajduje się przystanek autobusowy. Ulica: Czarny Potok, przystanek: Czarny Potok Osiedle, Linie: Czarny Potok Gondola, Czarny Potok Pętla. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
 2. Biuro SGU RP znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym przy ul. Czarny Potok 27/24.
 3. Do budynku prowadzi jedno wejście, klatka B. Przed wejściem głównym jest podjazd dla niepełnosprawnych i obok schody. Wejście jest ogólnodostępne. Przy wejściu znajduje się domofon. Wejście do biura SGU RP po odblokowaniu drzwi przez domofon.
 4. Wewnątrz budynku, przed wejściem do biura znajdują się schody, w ilości 7 stopni.
 5. Ze względu na lokalizację siedziby SGU RP (osiedle mieszkaniowe), biuro nie posiada parkingu ogólnodostępnego, wydzielonego dla stowarzyszenia. Miejsca postojowe są dostępne w zależności od wykorzystania. W odległości ok. 30 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.
 7. W organizacji nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.
 8. Nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W budynku nie ma toalet ogólnodostępnych, w tym przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP nie udostępnienia aplikacji mobilnych