Wielkość czcionki:

A A+ A++
KADENCJA 2011-2015
Skład Zarządu SGU RP od 1.08.2014r.

1. Jan Golba - Prezes Zarządu  (Burmistrz Muszyny)
2. Janusz Gromek - V-ce Prezes Zarządu (Prezydent Kołobrzegu)
3. Leszek Dzierżewicz – V-ce Prezes Zarządu (Burmistrz Ciechocinka)
4. Zofia Czernow - Członek Zarządu  (Poseł na Sejm RP)
5. Wojciech Farbaniec - Członek Zarządu (Burmistrz Rymanowa)

 
Skład Zarządu SGU RP:

1. Jan Golba - Prezes Zarządu  (Burmistrz Muszyny)
2. Wojciech Fułek - V-ce Prezes Zarządu  (przedstawiciel Sopotu)
3. Leszek Dzierżewicz – V-ce Prezes Zarządu (Burmistrz Ciechocinka)
4. Zofia Czernow - Członek Zarządu  (Poseł na Sejm RP)
5. Janusz Gromek - Członek Zarządu (Prezydent Kołobrzegu)

 

Skład Komisji Rewizyjnej SGU RP:

1. Mirosława Boduch – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Sekretarz Powiatu Kłodzkiego)
2. Grzegorz Niezgoda - Sekretarz Komisji Rewizyjnej (Burmistrz Szczawnicy)
3. Kazimierz Kożuchowski - Członek Komisji Rewizyjnej  (Burmistrz Augustowa)
4. Bronisław Karpiński - Członek Komisji Rewizyjnej (Burmistrz Kamienia Pomorskiego)
5. Ryszard Urban - Członek Komisji Rewizyjnej (Wójt Horyńca-Zdroju)


Statut Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Kadencja 2011-2015
Rozdział I
Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

§ 1.

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Krynica.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może ono działać także poza granicami kraju po uzyskaniu zezwolenia właściwych miejscowo władz.
4. Stowarzyszenie może tworzyć regionalne jednostki organizacyjne zwane oddziałami.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie używać będzie ośmiokątnej pieczęci z napisem:
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Projekt graficzny pieczęci stanowi załącznik do statutu.

 

Rozdział II.
Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji.

§ 2.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych,
2. wszechstronny rozwój polskich uzdrowisk oraz miejscowości o walorach uzdrowiskowych,
3. wspieranie rozwoju działalności uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno –sportowej w gminach należących do Stowarzyszenia,
4. dążenie do zapewnienia gminom uzdrowiskowym szczególnej opieki ze   strony Sejmu, Senatu, rządu,
5. utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą,
6. pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Stowarzyszenia,
7. popieranie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju uzdrowisk polskich,
8. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej polskich uzdrowisk,
9. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem.
10. podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki,
11. wspieranie działań na rzecz rozwoju uzdrowisk termalnych.

§ 3.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego rozwoju psychofizycznego człowieka,
2. popularyzowanie lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki ,sportu i rekreacji ruchowej jako elementów zdrowego stylu życia,
3. wydawanie własnych publikacji,
4. współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą,
5. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe,
6.  współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele i zadania stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 4.

1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
a/ zwyczajnych,-  którymi są gminy uzdrowiskowe, gminy na terenie których prowadzona jest działalność uzdrowiskowa oraz gminy mające na swoim terenie kąpieliska morskie oraz  baseny termalne.
b/ wspierających,-  którymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające cele i zadania Stowarzyszenia, która zadeklaruje opłacanie składek oraz pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia
c/ honorowych
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, lub na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 5.

Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje prawo:
a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b/ uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c/ zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, zgłaszania opinii, wniosków i postulatów,
d/ żądania od Stowarzyszenia udzielenia pomocy w sprawach ustalonych zakresem działania Stowarzyszenia,
e/ reprezentacji na Walnym Zebraniu Członków z prawem jednego głosu.

§ 6.

Reprezentanci członków wspierających uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu w głosowaniach.

§ 7.

Członkowie zwyczajni i honorowi obowiązani są do :
a/ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i popierania jego celów,
c/ opłacenia wpisowego w wysokości 200 zł. Wysokość składki rocznej uchwalana jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub członka Stowarzyszenia.

§ 8.

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:
a/ na pisemny wniosek /wystąpienie/ zgłoszony na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego,
b/ przez wykreślenie członka działającego na niekorzyść lub szkodę Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Członków,
c/ przez wykreślenie na skutek zalegania z opłacaniem składek rocznych co najmniej za dwa okresy płatności. Wykreślenie następuje uchwałą Zarządu po uprzednim pisemnym upomnieniu,
d/ śmierci osoby fizycznej.
2. Wykreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru oraz ich kompetencje.

§ 9.

1. Władzami Stowarzyszenia są :
     a/ Walne Zebranie Członków,
     b/  Zarząd,
     c/  Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku utraty, ustania członkostwa, rezygnacji z funkcji lub zgonu  w czasie trwania kadencji, skład władz Stowarzyszenia uzupełnia się, powołując na wakujące miejsca osoby spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba powołanych w ten sposób członków władz, nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 10.

Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebrania Członków mogą być :
           a/  - zwyczajne, lub
           b/  - nadzwyczajne
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu co 4 lata, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku kalendarzowego, następującego po wyborach do władz samorządu gminnego, oraz   corocznie celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego, powiadamiając członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad listem poleconym lub  faksem, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zebrania.
2. Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu na  podstawie:
          a/ uchwały Zarządu ,
          b/ na wniosek komisji rewizyjnej  lub na pisemne żądanie przynajmniej ¼ członków Stowarzyszenia w terminie  30 dni od otrzymania wniosku.
3. O terminie miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego zebrania powiadamia się członków listem poleconym lub faksem nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zebrania.   
             3.   Walne Zebranie prawidłowo zwołane władne jest podjąć ważne uchwały bez względu na liczbę uczestników.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
          a/ członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym,
          b/ członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym,
3. Reprezentantem członka zwyczajnego jest wójt, burmistrz, prezydent lub  osoba przez niego upoważniona.
4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
          a/ określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
          b/ wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
          c/ zatwierdzanie sprawozdań  Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie  rocznych sprawozdań finansowych,
          d/udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium na zakończenie kadencji. Absolutorium powinno być  poprzedzone rozpatrzeniem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres od poprzedniego Walnego  Zebrania.
          e/ zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia,
          f/ ustalanie wysokości składki rocznej,
          g/ powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych,
          h/ rozpatrywanie i załatwianie wniosków i postulatów zgłaszanych prze członków Stowarzyszenia.
5. Do ważności uchwał Walnego Zebrania, wymagana jest bezwzględna większość głosów obecnych członków, z zastrzeżeniem § § 16 i 17 ust. 1.

§ 11.

Zarząd Stowarzyszenia.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięciu członków Zarządu : Prezes, dwóch Zastępców Prezesa, dwóch członków Zarządu.
3. Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa wybierają ze swego grona członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności Prezesa i przynajmniej dwóch członków Zarządu.
4a. Uchwały mogą być również podejmowane drogą korespondencyjną (mail, fax) jeżeli dotyczą one  istotnych spraw działalności Stowarzyszenia, a brak jest możliwości odbycia posiedzenia Zarządu.
5. Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Zastępca Prezesa i jeden członek Zarządu łącznie.
5a. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić Prezesa Zarządu do jednoosobowego zaciągania zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia do wysokości kwot przyjętych w budżecie.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
3/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4/ przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
5/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6/ podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
7/ reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz, sądów i instytucji,
8/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9/ powoływanie stałych i doraźnych komisji,
10/ prowadzenie biura Zarządu, zawieranie umów o pracę z pracownikami,
11/ przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań za okres, o którym mowa w § 10 pkt 4 lit d/, a także za okres między Nadzwyczajnymi Walnymi Zebraniami.
12/ przedstawianie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań finansowych, w terminie nie później niż 6 miesięcy od  dnia bilansowego.

§ 12.

1.Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 11 ust. 7 pkt. 9 – Zarząd powołuje uchwałą określającą liczbę członków komisji, jej zadania i czas działania.
2.Członkami komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby nimi nie będące w liczbie nie przekraczającej ¼  składu komisji.
3. Przewodniczący komisji składa Zarządowi sprawozdanie z jej działalności.
4. Przewodniczący komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 13.

Komisja  Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób wybieranych spośród członków Stowarzyszenia, w tym: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ramach swego składu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2/ ocena działalności Zarządu ,
3/ wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
4/ przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
5/ składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu,
6/ wnioskowanie o zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdań finansowych oraz udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§ 14.

Oddziały Regionalne, zasady tworzenia i struktura organizacyjna.

1. Oddziały Regionalne Stowarzyszenia  mogą być utworzone uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 5-ciu członków Stowarzyszenia.
2. Oddział Regionalny nie może liczyć mniej niż 5-ciu członków.
3. Władzami Oddziału regionalnego są:
1/ Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia,
2/ Zarząd Oddziału Stowarzyszenia.
4. Wyboru Zarządu Oddziału Stowarzyszenia dokonuje Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych do wyboru władz Stowarzyszenia.
5. Zarząd składa się z trzech osób wybieranych na okres 4-ch lat w tym z: prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza.
6. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:
1/ zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
2/ udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium,
3/ wybór Zarządu Oddziału,
4/ załatwianie wniosków Zarządu oraz członków Oddziału.
7. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1/ reprezentowanie członków Oddziału wobec władz i organów regionu
2/ dążenie do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,
3/ wykonywanie uchwał Zebrania Członków Oddziału Regionalnego,
4/ zarządzanie majątkiem Oddziału,
5/ prowadzenie biura Zarządu Oddziału,
6/ przedkładanie sprawozdań z działalności Zebraniu Członków Oddziału
7/ kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,
8/ zwoływanie Zebrania Członków Oddziału.
8. Do ważności uchwał Zarządu Oddziału niezbędna jest obecność prezesa i co najmniej jednego członka zarządu.
9. Oddziały Regionalne używają nazwy „ Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych  Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Regionalny w..................................................”

 

Rozdział  V
Majątek i fundusze stowarzyszenia.

§ 15.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1/ składek członkowskich,
2/ darowizn,
3/ spadków,
4/ zapisów,
5/ dochodów z własnej działalności gospodarczej,
6/ dochodów z majątku Stowarzyszenia,
7/ dotacji,
8/ zbiórek publicznych.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia.
4. Składniki rzeczowe majątku Stowarzyszenia powstałe w wyniku jego działalności są własnością Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swoich celów  statutowych.

 
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie stowarzyszenia.

§ 16.

Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Walne Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidację.
3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli przechodzi na własność poszczególnych członków, proporcjonalnie do wnoszonych składek, chyba, że ostatnie Walne Zebranie postanowi inaczej.