Wielkość czcionki:

A A+ A++

Statut Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział I
Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

§ 1.

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Krynica-Zdrój.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może ono działać także poza granicami kraju po uzyskaniu zezwolenia właściwych miejscowo władz.
4. Stowarzyszenie może tworzyć regionalne jednostki organizacyjne zwane oddziałami.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie używać będzie ośmiokątnej pieczęci z napisem:
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Projekt graficzny pieczęci stanowi załącznik do statutu.

 

Rozdział II.
Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji.

§ 2.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych,
2. wszechstronny rozwój polskich uzdrowisk oraz miejscowości o walorach uzdrowiskowych,
3. wspieranie rozwoju działalności uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno –sportowej w gminach należących do Stowarzyszenia,
4. dążenie do zapewnienia gminom uzdrowiskowym szczególnej opieki ze strony Sejmu, Senatu, rządu,
5. utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą,
6. pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków Stowarzyszenia,
7. popieranie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju uzdrowisk polskich,
8. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej polskich uzdrowisk,
9. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem,
10. podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki, turystyki uzdrowiskowej, spa, wellness oraz beauty,
11. wspieranie działań na rzecz rozwoju uzdrowisk termalnych.

§ 3.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego rozwoju psychofizycznego człowieka,
2. popularyzowanie lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki, sportu i rekreacji ruchowej jako elementów zdrowego stylu życia,
3. wydawanie własnych publikacji,
4. współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą,
5. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe,
6. współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele i zadania stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 4.

1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
a/ zwyczajnych,-  którymi są gminy uzdrowiskowe, gminy na obszarze których utworzono obszary ochrony uzdrowiskowej, gminy pretendujące do uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej oraz gminy mające na swoim terenie kąpieliska morskie oraz  baseny termalne,
b/ wspierających,-  którymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające cele i zadania Stowarzyszenia, które zadeklarują opłacanie składek oraz pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia,
c/ honorowych,-  którymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla działalności Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
3. O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, lub na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 5.

Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje prawo:
a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b/ uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c/ zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,zgłaszania opinii, wniosków i postulatów,
d/ żądania od Stowarzyszenia udzielenia pomocy w sprawach ustalonych zakresem działania Stowarzyszenia,
e/ reprezentacji na Walnym Zebraniu Członków z prawem jednego głosu.

§ 6.

Reprezentanci członków wspierających uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu w głosowaniach.

§ 7.

1. Członkowie zwyczajni i honorowi obowiązani są do:
a/ przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i popierania jego celów,
c/ opłacenia składki rocznej i wpisowego w wysokości 200 zł z wyłączeniem członków honorowych. Wysokość składki rocznej uchwalana jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub członka Stowarzyszenia.
2. Nie można być równocześnie członkiem zwyczajnym i honorowym.
3. W przypadku uzyskania statusu członka zwyczajnego przez członka honorowego, następuje automatyczne zawieszenie członkostwa honorowego.
4. Członkostwo honorowe podlega odwieszeniu, w przypadku utraty statusu członka zwyczajnego.
5. Informację o automatycznym zawieszeniu lub odwieszeniu członkostwa honorowego przekazuje osobie zainteresowanej Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 8.

1. Utrata członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje:
a/ na pisemny wniosek /wystąpienie/ zgłoszony na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego,
b/ przez wykreślenie członka działającego na niekorzyść lub szkodę Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Członków,
c/ przez wykreślenie na skutek zalegania z opłacaniem składek rocznych co najmniej za dwa okresy płatności. Wykreślenie następuje uchwałą Zarządu po uprzednim pisemnym upomnieniu.
2. Utrata członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu następuje:
a/ na pisemny wniosek zgłoszony w dowolnym czasie,
b/ przez wykreślenie członka działającego na niekorzyść lub szkodę Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Członków,
c/ śmierci osoby fizycznej.
3. Wykreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru oraz ich kompetencje.

§ 9.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
     a/ Walne Zebranie Członków,
     b/  Zarząd,
     c/  Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku utraty, ustania członkostwa, rezygnacji z funkcji lub zgonu w czasie trwania kadencji, skład władz Stowarzyszenia uzupełnia się, powołując na wakujące miejsca osoby spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba powołanych w ten sposób członków władz, nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 10.

Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebrania Członków mogą być :
           a/  - zwyczajne, lub
           b/  - nadzwyczajne
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu co 5 lat, w ciągu pierwszych miesięcy roku kalendarzowego, następującego po wyborach do władz samorządu gminnego, oraz corocznie celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego, powiadamiając członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad listem poleconym, e-mailem lub faksem, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu na podstawie:
          a/ uchwały Zarządu,
          b/ na wniosek komisji rewizyjnej lub na pisemne żądanie przynajmniej ¼ członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. O terminie miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego zebrania powiadamia się członków listem poleconym, e-mailem lub faksem nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zebrania.
4. Walne Zebranie prawidłowo zwołane władne jest podjąć ważne uchwały bez względu na liczbę uczestników.
5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a/ członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym,
b/ członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym,
6. Reprezentantem członka zwyczajnego jest wójt, burmistrz, prezydent lub osoba przez niego upoważniona.
7. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
a/ określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b/ wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/ zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
d/ udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium na zakończenie kadencji. Absolutorium powinno być poprzedzone rozpatrzeniem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji,
e/ zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia,
f/ ustalanie wysokości składki rocznej,
g/ powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Regionalnych,
h/ rozpatrywanie i załatwianie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.
8. Do ważności uchwał Walnego Zebrania, wymagana jest zwykła większość głosów obecnych członków, z zastrzeżeniem § 16 i §17pkt. 1.
9. Jeżeli przepisy szczególne lub odrębne tak stanowią lub nie zabraniają, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

§ 11.

Zarząd Stowarzyszenia.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięciu członków Zarządu: Prezes, dwóch Zastępców Prezesa, dwóch członków Zarządu.
3. Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa wybierają ze swego grona członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności Prezesa i przynajmniej dwóch członków Zarządu.
4a. Uchwały mogą być również podejmowane drogą korespondencyjną (mail, fax) jeżeli dotyczą one istotnych spraw działalności Stowarzyszenia, a brak jest możliwości odbycia posiedzenia Zarządu.
4b. Posiedzenia Zarządu mogą się także odbywać w formie wideokonferencji.
5. Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Zastępca Prezesa i jeden członek Zarządu łącznie.
5a. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić Prezesa Zarządu do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia przed organami kontroli, zaciągania zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia do wysokości kwot przyjętych w budżecie oraz zawierania umów z pracownikami.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
3/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4/ przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
5/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6/ podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
7/ reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz, sądów i instytucji,
8/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9/ powoływanie stałych i doraźnych komisji,
10/ prowadzenie biura Zarządu, zawieranie umów o pracę z pracownikami,
11/ przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdań za okres, o którym mowa w § 10 pkt 7 lit d/, a także za okres między Nadzwyczajnymi Walnymi Zebraniami.
12/ przedstawianie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań finansowych, w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

§ 12.

1. Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 11 pkt 7 ppkt 9, Zarząd powołuje uchwałą określającą liczbę członków komisji, jej zadania i czas działania.
2. Członkami komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby nimi nie będące w liczbie nie przekraczającej ¼ składu komisji.
3. Przewodniczący komisji składa Zarządowi sprawozdanie z jej działalności.
4. Przewodniczący komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 13.

Komisja  Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób wybieranych spośród członków Stowarzyszenia, w tym: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ramach swego składu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2/ ocena działalności Zarządu ,
3/ wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
4/ przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
5/ składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu,
6/ wnioskowanie o zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdań finansowych oraz udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§ 14.

Oddziały Regionalne, zasady tworzenia i struktura organizacyjna.

1. Oddziały Regionalne Stowarzyszenia mogą być utworzone uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
1a. Oddział Regionalny Stowarzyszenia prowadzi działalność na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia. Oddział Regionalny może przyjąć regulamin określający szczegółową jego organizację i sposób działania.
1b. Oddział Regionalny może uzyskać osobowość prawną na warunkach i zasadach określonych w statucie Stowarzyszenia.
2. Oddział Regionalny nie może liczyć mniej niż dwóch członków.
3. Władzami Oddziału regionalnego są:
1/ Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia,
2/ Zarząd Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.
4. Wyboru Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych do wyboru władz Stowarzyszenia.
5. Zarząd składa się z trzech osób wybieranych na okres 5 lat w tym z: prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza.
6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału Regionalnego należy:
a/ wybór cżłonków Zarządu Oddziału Regionalnego,
b/ zatwierdzaie sprawozdań Zarządu Oddziału Regionalnego oraz rocznych sprawozdań finansowych,
c/ udzielanie Zarządowi Oddziału Regionalnego absolutorium na zakończenie kadencji,
d/ absolutorium powinno być poprzedzone rozpatrzeniem sprawozdań Zarządu Oddziału Regionalnego za okres kadencji,
e/ uchwalanie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego Oddziału Regionalnego,
f/ ustalanie wysokości składki rocznej lub okresowej Oddziału Regionalnego,
g/ załatwianie wniosków Zarządu oraz członków Oddziału Regionalnego,
h/ do ważności uchwał Walnego Zebrania, wymagana jest zwykła większość głosów
7. Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego należy:
1/ reprezentowanie członków Oddziału Regionalnego wobec władz i organów regionu,
2/ dążenie do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia,
3/ wykonywanie uchwał Zebrania Członków Oddziału Regionalnego,
4/ zarządzanie majątkiem Oddziału Regionalnego,
5/ prowadzenie biura Zarządu Oddziału Regionalnego,
6/ przedkładanie sprawozdań z działalności Zebraniu Członków Oddziału Regionalnego
7/ kierowanie bieżącą działalnością Oddziału Regionalnego,
8/ zwoływanie Zebrania Członków Oddziału Regionalnego.
8. Do ważności uchwał Zarządu Oddziału niezbędna jest obecność prezesa i conajmniej jednego członka zarządu.
8a. Oddział Regionalny Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną jeżeli będzie realizował przedsięwzięcia gospodarcze, społeczne i finansowe w skali regionalnej.
8b. Warunkiem uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Regionalny Stowarzyszenia jest wyrażenie na to zgody przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
8c. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wyrażająca zgodę na nadanie osobowości prawnej Oddziałowi Regionalnemu Stowarzyszenia, określa: zasady gospodarowania majątkiem przez Oddział zgodne ze statutem Stowarzyszenia, sposób reprezentowania Oddziału Regionalnego,  zasady zaciągania zobowiązań majątkowych i szczegółowe zasady likwidacji Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia.
8d. Oddział Regionalny Stowarzyszenia uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
8e. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Stowarzyszenia. 
8f. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia z osobowościa prawną traci on osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki.
9. Oddziały Regionalne używają nazwy „ Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Regionalny w..................................................”
10. W przypadku rozwiązania Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, przeprowadza się jego likwidację.
11. Likwidację Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia przeprowadza się na zasadach i warunkach określonych w § 17 statutu oraz art. 36 i 37 i 39  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.
12. Majątek pozostały po likwidacji Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia pozostaje majątkiem Stowarzyszenia.
13. Likwidację Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia  przeprowadza Zarząd tego Oddziału.
14. W przypadku likwidacji Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia, członkowie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia pokrywają koszty zobowiązań oddziału w przypadku ich wystąpienia.

 

Rozdział  V
Majątek i fundusze stowarzyszenia.

§ 15.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1/ składek członkowskich,
2/ darowizn,
3/ spadków,
4/ zapisów,
5/ dochodów z własnej działalności gospodarczej,
6/ dochodów z majątku Stowarzyszenia,
7/ dotacji,
8/ zbiórek publicznych.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia.
4. Składniki rzeczowe majątku Stowarzyszenia powstałe w wyniku jego działalności są własnością Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych.

 
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie stowarzyszenia.

§ 16.

Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Walne Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidację.
3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli przechodzi na własność poszczególnych członków, proporcjonalnie do wnoszonych składek, chyba, że ostatnie Walne Zebranie postanowi inaczej.

 

Archiwalna wersja statutu ważna do dnia 14 lutego 2023 roku znajduje się na archiwalnej stronie BIP SGU RP