Wielkość czcionki:

A A+ A++
ISSN 1427-0900

Kontynuacja czasopisma pt. „Biuletyn Uzdrowiskowy“ nr ISSN 2543-9766

Aktualności

Biuletyn Informacyjny SGU RP „Jedziemy do wód…” wydawany jest od 1993 roku.
Redaktorem naczelnym pierwszego biuletynu był  mgr inż. Piotr Iwański (pełniący wówczas funkcję członka Zarządu SGU RP), honorowy członek SGU RP. W roku 1993 został również wydany specjalny numer biuletynu dla posłów, senatorów, członków rządu w nakładzie 600 egz.
Biuletyn Informacyjny SGU RP „Jedziemy do wód…” zawiera informacje z zakresu szeroko rozumianej turystyki i turystyki uzdrowiskowej, obejmującej zagadnienia z wielu dziedzin nauki takich jak: prawo, ekonomia i ekonomika, marketing, reklama, zarządzanie, geografia, geologia, psychologia, filozofia, socjologia i inne.
Do współpracy zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego powiązanych z problematyką objętą sferą zainteresowania SGU RP. Publikowane w naszym czasopiśmie artykuły są recenzowane. Do publikacji przyjmujemy artykuły oparte na analizie dostępnej literatury naukowej i/lub badaniach własnych, przeprowadzonych z zachowaniem zasad pracy naukowej i zgodnie z uznanymi metodami naukowymi. Materiały prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (e-mailem) na adres:
 

Redakcja Czasopisma

Redakcja Czasopisma „Jedziemy do wód…”

Rada Naukowa Czasopisma

Rada Naukowa Czasopisma „Jedziemy do wód w...”

Recenzenci

Lista recenzentów Czasopisma „Jedziemy do wód…”

 
Czasopismo Naukowe „Jedziemy do wód w...“

 


Dokumenty do pobrania

"Jedziemy do wód w..." na liście ministerialnej czasopism naukowych

Redakcja czasopisma „Jedziemy do wód w…” informuje, że dnia 17 grudnia 2013 roku, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych. Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do
 


Pod pozycją nr 997 w Części B wykazu czasopism naukowych umieszczono biuletyn informacyjny SGU RP „Jedziemy do wód w…” wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w czasopiśmie.

Komunikat: ZOBACZ

CZĘŚD B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH
CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF)
WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH: ZOBACZ

 

Czasopismo „Jedziemy do wód w..." w Bibliotece Nauki CEON

Czasopismo „Jedziemy do wód w..." zostało wprowadzone do baz indeksujących i jest dostępne:

Baza BazHum: link
 

Baza CEJSH: link

 

Baza POL-index: link

 

Baza Index Copernicus: link