Wielkość czcionki:

A A+ A++
Ustawy, rozporządzenia i zarządzenia oraz projekty ustaw i rozporządzeń.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Rządowe Centrum Legislacji poprzez portal Dzienniki Urzędowe zapewnia dostęp do Dziennika Ustaw RP, Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”, dzienników urzędowych ministrów i dzienników urzędowych urzędów centralnych, wojewódzkich dzienników urzędowych oraz dzienników urzędowych Unii Europejskiej. Portal Dzienniki Urzędowe: http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm RP są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl w dziale "Prace Sejmu/Proces Legislacyjny/Uchwalone Ustawy".

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw RP oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Akty prawne do pobrania:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – tekst jednolity.  - POBIERZ

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.)  - POBIERZ

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2006 r.) -POBIERZ

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2011 r.) - POBIERZ

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia1)  z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) - POBIERZ

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia1) z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) - POBIERZ

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia1) z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości
(Dz. U. z dnia 17 października 2016 r.) - POBIERZ

8. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego — POBIERZ

9. Raport końcowy Zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego - POBIERZ