Wielkość czcionki:

A A+ A++

Informacja o naborze do Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych w projekcie

Informacja o naborze do Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych w projekcie

Cel przeprowadzenia naboru
Celem przeprowadzenia naboru jest uzupełnienie składu Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych, którzy będą współpracowali z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Oddział Regionalny w Małopolsce przy opracowaniu i wdrożeniu „Strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce”.

Członkowie Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych

Członkami Zespołu partnerów społeczno-gospodarczych mogą zostać przedstawiciele podmiotów spoza sektora finansów publicznych, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), w tym w szczególności przedstawiciele:
• gestorów obiektów uzdrowiskowo-sanatoryjnych z gmin uzdrowiskowych z województwa małopolskiego;
• branży turystycznej i uzdrowiskowej z gmin uzdrowiskowych i obszaru ochrony uzdrowiskowej z województwa małopolskiego;
• przedsiębiorców z gmin uzdrowiskowych i obszaru ochrony uzdrowiskowej z województwa małopolskiego;
• izb gospodarczych;
• samorządów zawodowych;
• organizacji pozarządowych w tym w szczególności związanych ochroną środowiska;
• podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.


Wymagania wobec członków Zespołu:
1) zamieszkanie, prowadzenie działalności lub objęcie działalnością terenu Gmin Uzdrowiskowych (tj. Kraków, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Sękowa, Szczawnica, Uście Gorlickie) oraz Gminy, na obszarze której ustanowiono OOU (tj. Czarny Dunajec);
2) znajomość tematyki rozwoju uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce;
3) doświadczenie w realizacji działań współfinansowanych ze środków zewnętrznych lub doświadczenie w działalności sektora pozarządowego lub wiedza lub doświadczenie w zakresie rozwoju produktu turystyczno-uzdrowiskowego (mierzone liczbą lat pracy/działalności w branży uzdrowiskowej i turystycznej).


Zadania członków Zespołu:
Członkowie Zespołu wyłonieni w drodze naboru będą:
a) brać udział w spotkaniach i warsztatach związanych z przygotowaniem lub ewaluacją „Strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce”;
b) opiniować projekt „Strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce” oraz jej zmian,
c) inicjować prace nad ewentualną modyfikacją „Strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce”.
Uczestnictwo w pracach Zespołu będzie miało charakter społeczny (nieodpłatny).

Warunki udziału w naborze
Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego na adres Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Oddział Regionalny w Małopolsce, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica Zdrój (osobiście, poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna na adres: ) w terminie do 30 sierpnia 2023 roku.
Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z powołaniem w skład Zespołu.
Niespełnienie wymogu zamieszkanie lub prowadzenie działalności na terenie innym niż gminy uzdrowiskowe lub posiadające status OOU skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia.

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA (przesłanka przepis prawa)
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica Zdrój, tel. +48 18 477 74 50.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Wiesławem Kowalskim pod adresem e-mail:
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu