Wielkość czcionki:

A A+ A++

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna jest agencją rządową wspierającą podmioty, które zajmują się turystyką. Głównym celem Polskiej Organizacji Turystycznej jest promocja Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzone są, zarówno w kraju jak i zagranicą. Polska Organizacja Turystyczna ma swoje przedstawicielstwa w 14 krajach świata. 

Oficjalna strona POT: www.pot.gov.pl


Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich powstało w roku 1998 w Nałęczowie. Główne cele S UUP to:  rozwój uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, prezentowanie interesów uzdrowisk wobec organów administracji państwowej i samorządów oraz instytucji ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, promocja lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk; ochrona środowiska naturalnego a zwłaszcza walorów klimatycznych, zasobów surowców leczniczych oraz dóbr kultury i obiektów służących uzdrowiskowej ochronie zdrowia; reprezentowanie praw i interesów swoich członków.

Oficjalna strona S UUP: www.suup.pl


Izba Gospodarcza Uzdrowiska

Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie powstała w 1991 roku.  IG UP zrzesza podmioty, których przedmiotem działalności jest: świadczenie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, akwizycja usług uzdrowiskowych, wydobywanie naturalnych tworzyw zdrojowych, produkcja, pośrednictwo i sprzedaż produktów uzdrowiskowych, prowadzenie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 

Oficjalna strona IG UP: www.igup.pl


Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność.

W ramach działalności na rzecz samorządu terytorialnego Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Przygotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz innych aktów prawnych związanych z działalnością samorządów.

Oficjalna strona FRZGiP: www.regiony.org.pl/


Portal Samorządowy

Portal Samorządowy  to źródło informacji ekonomicznej i biznesowej dla sektora samorządowego, administracji publicznej oraz menedżerów miejskich i komunalnych spółek i związków. PortalSamorządowy.pl prezentuje bieżące i najważniejsze informacje z życia gmin i powiatów, regulacje prawne, zamówienia publiczne, a także artykuły, opracowania i materiały analityczne związane z gospodarką komunalną, PPP oraz bieżącym zarządzaniem gminą i powiatem.

Oficjalna strona: www.portalsamorzadowy.pl/