Wielkość czcionki:

A A+ A++

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:

  • typu A – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  • typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
  • typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
  • typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej

Termin składania wniosków: od 29.09.2017 do 30.11.2017

Więcej informacji o naborze na stronie: www.fundusze.malopolska.pl