Wielkość czcionki:

A A+ A++

Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój

Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój

Okres realizacji: 2010 – 2013

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 33 mln zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Przedsięwzięcie jest inwestycją budowlaną polegającą na modernizacji i przebudowie ul. Mickiewicza i Placu Zwycięstwa oraz ul. Poprzecznej, ul. Pocztowej, ul. Kilińskiego i fragmentów ulic: Bohaterów Warszawy, Partyzantów, Kopernika i Kościuszki w Busku-Zdroju, w następującym zakresie:

  • przebudowa ul. Mickiewicza z podziałem na strefy zielone, strefy alei i place poprzez zmianę sposobu zagospodarowania i wprowadzenie obiektów małej architektury,
  • przebudowa Placu Zwycięstwa,
  • przebudowa i rozbudowa infrastruktury podziemnej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) na terenie objętym inwestycją,
  • przebudowa nawierzchni drogowych i ciągów pieszych na obszarze objętym inwestycją, wraz z przebudową oświetlenia ulicznego,
  • zmiana organizacji ruchu w centrum miasta wraz z niezbędnymi pracami drogowymi, w tym przebudową skrzyżowań oraz wprowadzeniem sygnalizacji świetlnej),
  • uporządkowanie zieleni urządzonej zlokalizowanej w rejonie inwestycji.