Wielkość czcionki:

A A+ A++

Uniejów i Muszyna w pierwszej 10 polskich miast najskuteczniejszych w zdobywaniu dotacji z Unii Europejskiej

Uniejów i Muszyna w pierwszej 10 polskich miast najskuteczniejszych w zdobywaniu dotacji z Unii Europejskiej

Jak podaje portal informacyjny Biznes.pl (należący do grupy Onet.pl) wśród 10 miast, które zdo­by­ły naj­wię­cej kasy z Unii Eu­ro­pej­skiej w prze­li­cze­niu na jed­ne­go miesz­kań­ca, znalazły się Uniejów i Muszyna. Zwy­cięz­ca ran­kin­gu po­zy­skał ośmio­krot­nie wię­cej środ­ków fi­nan­so­wych niż miej­sco­wość, która za­my­ka ze­sta­wie­nie naj­sku­tecz­niej­szych w sta­ra­niach o środ­ki z UE. Inna nie­spo­dzian­ka ran­kin­gu: zna­la­zło się w nim aż osiem ma­łych miast.
 

10. Nowe Warpno (woj. zachodniopomorskie) - 2 995,28 zł
9. Józefów (woj. mazowieckie) - 3 051,73 zł
8. Muszyna (woj. małopolskie) - 3 557,82 zł
7. Karpacz (woj. dolnośląskie) - 3 621,02 zł
6. Przemyśl (woj. podkarpackie) - 3 810,72 zł
5. Gdańsk (woj. pomorskie) - 3 898,97 zł
4. Glinojeck (woj. mazowieckie) - 5 001,38 zł
3. Hel (woj. pomorskie) - 6 999,12 zł
2. Uniejów (woj.łódzkie) - 9 150,41 zł
1. Krynica Morska (woj. pomorskie) - 18 597,60 zł

W ran­kin­gu uwzględ­nio­no do­ta­cje po­zy­ska­ne i wy­da­wa­ne w la­tach 2011–2013. Mia­sta zo­sta­ły skla­sy­fi­ko­wa­ne na pod­sta­wie wiel­ko­ści wy­dat­ków w prze­li­cze­niu na miesz­kań­ca. Zde­cy­do­wa­na więk­szość środ­ków po­zy­ski­wa­nych z fun­du­szy struk­tu­ral­nych i Fun­du­szu Spój­no­ści to do­ta­cje in­we­sty­cyj­ne. W 2013 roku sta­no­wi­ły 77 proc. wszyst­kich do­ta­cji, zatem ponad trzy czwar­te.

Pre­zen­to­wa­ne przez Biznes.pl ze­sta­wie­nie naj­sku­tecz­niej­szych miast po­wsta­ło na pod­sta­wie pu­bli­ka­cji przy­go­to­wa­nej przez „Wspól­no­tę”, w któ­rej od­ręb­nie kla­sy­fi­ko­wa­ne są mia­sta wo­je­wódz­kie, grodz­kie, po­wia­to­we, małe mia­sta czy gminy wiej­skie. Warto też za­uwa­żyć ogól­ną ten­den­cję, o któ­rej pisze prof. Paweł Swia­nie­wicz, do­rad­ca Pre­zy­den­ta RP, do­ty­czą­cą ogól­nych kwot po­zy­ska­nych fun­du­szy: Duże sa­mo­rzą­dy (wo­je­wódz­twa, wiel­kie mia­sta) od­gry­wa­ją coraz więk­szą rolę w ab­sorp­cji fun­du­szy unij­nych. Po­przed­nio sy­tu­acja, w któ­rej środ­ki po­zy­ska­ne przez mia­sta na pra­wach po­wia­tu były wyż­sze niż te otrzy­ma­ne przez gminy, zda­rzy­ła się tylko dwa razy: w la­tach 2002 i 2007. Oba przy­pad­ki su­ge­ro­wa­ły, że wiel­kie mia­sta le­piej ra­dzi­ły sobie w po­cząt­ko­wych mo­men­tach obu okre­sów pro­gra­mo­wa­nia. Teraz wy­glą­da na to, że za­leż­ność ta od­no­si się także do koń­ców­ki okre­su 2007–2013.

Zo­bacz 10 pol­skich miast naj­sku­tecz­niej­szych w zdo­by­wa­niu do­ta­cji z Unii Eu­ro­pej­skiej. Przed­sta­wio­ne kwoty to wy­dat­ki fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków unij­nych w la­tach 2011-2013 (w zł per ca­pi­ta, uwzględ­nia­jąc in­fla­cję - w ce­nach sta­łych 2013).

Źródło: przedruk biznes.pl