Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Żylinie na Słowacji odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja. Komitet Monitorujący zatwierdził 5 koncepcji projektów flagowych na łączną kwotę dofinansowania z EFFR 14 mln euro. Wśród zatwierdzonych projektów znalazł się wniosek uzdrowisk małopolskich, w którym jednym z partnerów jest Miasto i Gmina Szczawnica.

Projekt pn. „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I - Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”, którego partnerem wiodącym jest Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu” to zamierzenie inwestycyjne na łączną kwotę 4,5 mln euro dzięki któremu mają powstać ścieżki rowerowe łączące uzdrowiska południowej Małopolski, a w samej Szczawnicy odcinki nowej ścieżki łączącej Szczawnicę i Jaworki, oznakowanie w kierunku Piwnicznej oraz remont nawierzchni w kierunku Czerwonego Klasztoru po stronie Pienińskiego Parku Narodowego.

Warunkiem ostatecznym wdrożenia projektów flagowych będzie złożenie przez wnioskodawców zatwierdzonych koncepcji oraz formalnego wniosku o dofinansowanie projektu w terminie do 30 czerwca 2016 r. oraz zatwierdzenie go ostatecznie przez Komitet Monitorujący. Warunkiem zatwierdzenia wniosku do dofinansowania będzie wprowadzenie przez wnioskodawców rekomendacji sformułowanych w odniesieniu do poszczególnych koncepcji na etapie ich oceny i zatwierdzania. Przewidywany termin zatwierdzenia projektów flagowych to koniec września 2016 r., a ewentualny termin rozpoczęcia realizacji to 2017 rok.

Głównym celem projektu jest ożywienie gospodarcze poprzez wspólny rozwój miejscowości uzdrowiskowych i odejście od wzajemnego konkurowania na rzecz współpracy obszarowej i budowania silnej pozycji konkurencyjnej w stosunku do obszarów uzdrowiskowych w Europie w zakresie nowoczesnej oferty leczniczo-rehabilitacyjno-rekreacyjno-turystycznej. Projekt połączenia pętlą rowerową długości 241,14 km uzdrowiskowych miejscowości pogranicza polsko-słowackiego jest początkiem budowy rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe, wielokulturowe dziedzictwo oraz duchowość i tradycje mieszkańców.
Szlak rowerowy – prowadzony w części po istniejących trasach (w tym EuroVelo), w części po planowanych do wytyczenia i zbudowania - połączy w formie pętli – miejscowości uzdrowiskowe pogranicza. Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz obejmie najcenniejsze zabytki architektury drewnianej, pijalnie i samowypływy wody mineralnej. Całość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej architektury, parkingi i systemy informacji turystycznej. Etap ten poprzedzi opracowanie spójnej koncepcji architektoniczno-informacyjnej (wykonanej po uprzednio przeprowadzonym konkursie architektonicznym) tak, aby uzyskać jednolity, a jednocześnie nawiązujący do charakterystycznych elementów pogranicza, kształt architektoniczny planowanej infrastruktury.

Uzupełnieniem planowanej pętli będzie nowoczesny system informatyczno-informacyjny – dostępny zarówno w jednolicie zaprojektowanych i wykonanych kioskach informacyjnych, jak i poprzez przygotowane aplikacje na urządzenia mobilne.