Wielkość czcionki:

A A+ A++

Wsparcie gmin górskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wsparcie gmin górskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
202 gminy położone na terenach górskich, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią, otrzymają w sumie 672 mln zł . Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie nowych inwestycji związanych z turystyką. W ramach wsparcia ponad 20 gmin uzdrowiskowych położonych na terenach górskich otrzymało pomoc z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki z RFIL można przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:
✅ szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
✅ placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
✅ parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
✅ skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
✅ infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.
 
Pomoc dla Gmin Górskich to projekt Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, stworzony, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski do urzędów wojewódzkich (202), ubiegały się o finansowanie w ramach instrumentu zgodnie z §2 ust. 3 pkt 1. (40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizacje inwestycji, średniorocznie w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 000 000 zł).
56 gmin wystąpiło o środki także z instrumentu zapisanego w §2 ust. 3 pkt 2 czyli na podstawie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia od podatku.
Gminy objęte wsparciem wystąpiły o środki, których suma wynosi 672 717 307,61 zł.
 
Kwoty, które zostały przyznane województwom:

✅ Dolnośląskie 198 418 237,39 zł

✅ Małopolskie 294 022 077,85zł

✅ Opolskie 13 745 919,40 zł

✅ Podkarpackie 66 302 720,65 zł

✅ Śląskie 86 259 586,21 zł

✅ Świętokrzyskie 13 968 766,11 zł  

Zgodnie z Uchwałą nr 36 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, niewykorzystane środki w wysokości 327 282 692,39 zł zwiększają pulę środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnionych w par 2 ust. 3.

Źródło informacji - strona MRPiT