Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie zarządu SGU RP w Rymanowie

Posiedzenie zarządu SGU RP w Rymanowie

Dnia 1 lutego 2018 roku w Rymanowie obradowali przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Jan Golba – Prezes Zarządu (burmistrz Muszyny)
  • Jerzy Terlecki - Członek Zarządu (burmistrz Polanicy-Zdroju)
  • Wojciech Farbaniec – Członek Zarządu (burmistrz Rymanowa)
  • Mirosława Boduch – Członek Honorowy SGU RP

Posiedzenie Zarządu zostało zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków stowarzyszenia za rok 2017 oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SGU RP za rok 2017r.

Najważniejszą kwestią dyskutowaną na posiedzeniu Zarządu były sprawy związane z podsumowaniem prac Zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego oraz omówienie kwestii związanych z aktualizacją operatów uzdrowiskowych i zanieczyszczeniem powietrza.

Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego został powołany przez Ministra Zdrowia dnia 22 listopada 2016r. W pracach Zespołu uczestniczyli konsultanci krajowi ds. medycznych, prezesi organizacji uzdrowiskowych, przedstawiciele instytucji rządowych i resortów oraz przedstawiciele Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. W roku 2017 odbyło się 9 spotkań Zespołu.

Propozycje zmian do Ustawy uzdrowiskowej przedłożone przez SGU RP odnoszą się głównie do tych aspektów funkcjonowania ustawy uzdrowiskowej, które mają bezpośredni wpływ na sytuację prawną i gospodarczą gmin uzdrowiskowych (także jej mieszkańców) oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w gminie i dotyczą w szczególności: spełnienia warunków do otrzymania lub utrzymania statusu uzdrowiska określonych w art. 34 ustawy, definicji zakładu przemysłowego, zakazu lokalizacji parkingów w pobliżu hoteli, restauracji, obiektów sportowych i sanatoriów, zakazu wycinki drzew w całym uzdrowisku, braku możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 w strefie „B”, budowy zapór piętrzących wodę na rzekach, braku możliwości prowadzenia działalności leczniczej w strefie „B” uzdrowiska, ograniczenia łączności satelitarnej telefonów komórkowych, posiadania w strefie „C” obszarów biologicznie czynnych o procentowym wskaźniku 45% oraz innych kwestii ograniczających rozwój i prawidłowe funkcjonowanie uzdrowisk.

Wszystkie propozycje zmian do ustawy uzdrowiskowej i rozporządzeń dot. funkcjonowania gmin uzdrowiskowych - zgłoszone przez SGU RP zostały zaakceptowane przez Zespół. Stanowią one załączniki przyjętego przez Zespół w grudniu 2017r. raportu końcowego.

Dr Jan Golba - Prezes Zarządu SGU RP poinformował, że do biura SGU RP nie wpłynęły żadne informacje od przedstawicieli gmin na temat problemów związanych z pracami nad aktualizacją operatów uzdrowiskowych. Gminy zobowiązane do złożenia operatów zleciły już wykonanie badań i opracowanie odpowiednich dokumentów przy wykorzystaniu własnych zasobów kadrowych lub firm zewnętrznych.

Na posiedzeniu Zarządu w Rymanowie do grona gmin zrzeszonych w SGU RP została przyjęta Gmina Krasnobród. Tym samym, do 43 wzrosła liczba miast i gmin skupionych w SGU RP. Krasnobród to mała miejscowość leżąca na terenie województwa lubelskiego w Powiecie Zamojskim. Dzięki staraniom samorządu miasta i gminy Krasnobród jest uzdrowiskiem od dnia 30 lipca 2002 r. W Krasnobrodzie funkcjonuje jedno Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka. W uzdrowisku leczone są choroby ortopedyczno – urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego oraz schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym, choroby reumatologiczne, choroby górnych i dolnych dróg oddechowych oraz otyłość.