Wielkość czcionki:

A A+ A++

250 mln wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w programie Polskie Uzdrowiska

250 mln wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w programie Polskie Uzdrowiska

Dnia 18 lutego 2022 r. Paweł Szefernaker, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas konferencji prasowej w Kamieniu Pomorskim ogłosił uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Polskiego Ładu dodatkowego naboru dla gmin uzdrowiskowych. W czwartej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 spowodował w gminach uzdrowiskowych skumulowanie wszystkich negatywnych skutków jakie wystąpiły w gospodarce kraju i samorządach. Gminy uzdrowiskowe przez wprowadzane okresowo lockdowny prawie całkowicie zostały pozbawione dochodów z opłaty uzdrowiskowej, która była przeznaczona na realizację kosztownych zadań uzdrowiskowych i inwestycyjnych określonych w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

W odpowiedzi na potrzeby gmin uzdrowiskowych, po wielomiesięcznych pracach i dzięki dobrej woli osób sprzyjających uzdrowiskom powstał program Polskie Uzdrowiska. Dr Jan Golba, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny wielokrotnie powtarzał, że: „Gminy uzdrowiskowe potrzebują dziś nie tylko zrekompensowania utraconych dochodów, ale też wsparcia inwestycyjnego, bo bez tego staną się nie tylko niekonkurencyjne na rynku europejskim, ale też poprzez zubożenie dochodów, zwiększać się u nich będzie dystans rozwojowy w stosunku do pozostałych gmin w Polsce.”

Andrzej Gut Mostowy, wiceminister Sportu i Turystyki podkreślił, że program Polskie Uzdrowiska jest odpowiedzią na potrzeby samorządów, które muszą zrealizować dodatkowe inwestycje aby dorównać innym poziomem usług zdrowotnych i komunalnych.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy uzdrowiskowej / posiadającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej to 2 proc.). Gminy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów (m. inn.: budowa infrastruktury turystycznej, kulturalnej, budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; odnawialne źródła energii; budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego, sieci ciepłowniczej, infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; cyfryzacja usług publicznych i komunalnych; poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych; innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce; rewitalizacja obszarów miejskich i inne, związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w rozumieniu art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1301)).

Wnioski w programie można składać od dnia 18.02.2022 w terminie do 14 dni od daty uruchomienia naboru.  Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-czwarta-polskie-uzdrowiska/