Wielkość czcionki:

A A+ A++

Gospodarka odpadami – SPR

Gospodarka odpadami – SPR

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące: budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw – projekty typu A; budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia – projekty typu B; przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu[1] – projekty typu C.

Termin składania wniosków: od 02.10.2017 do 07.12.2017

Więcej informacji o naborze na stronie: www.fundusze.malopolska.pl