"Jedziemy do wód w..." na liście ministerialnej czasopism naukowych

Redakcja czasopisma „Jedziemy do wód w…” informuje, że dnia 17 grudnia 2013 roku, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych. Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do


Pod pozycją nr 997 w Części B wykazu czasopism naukowych umieszczono biuletyn informacyjny SGU RP „Jedziemy do wód w…” wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w czasopiśmie.

Komunikat: ZOBACZ

CZĘŚD B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH
CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF)
WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH: ZOBACZ