Więcej terenów zielonych w mieście Busko – Zdrój

Więcej terenów zielonych w mieście Busko – Zdrój

Na współczesnym etapie rozwoju miast w Polsce, wobec stawianych coraz większych  wymagań społeczności lokalnych, zagospodarowanie terenów zielonych jest jednym z kluczowych wskaźników poprawiających wizerunek miast. Miasto i Gminę Busko odwiedza rocznie około 70 tys. kuracjuszy, a z analiz wykonanych na potrzeby  „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2020” wynika, że potencjał miasta jest znacznie większy, stąd regularnie podejmowane są przez władze miasta działania prorozwojowe.  Kreowanie wizerunku miasta Buska, jednocześnie pełniącego funkcję kurortu, nie jest czynnością jednorazową i łatwą. Jest dynamicznym procesem przekształcania terenów  nieefektywnych i starych w nowsze, bardziej efektywne  i pozwalające na wypoczynek, nie tylko mieszkańców, ale w dużej mierze turystów i kuracjuszy, którzy odwiedzają miasto.

W obrębie Miasta Buska-Zdroju znajduje się wiele obszarów, które w wyniku zróżnicowanych przemian utraciły w znacznym stopniu swoją pierwotną funkcję i są zagrożone degradacją. W celu podniesienia atrakcyjności miejsc publicznych miasta, Gmina Busko – Zdrój  podejmuje szereg działań mających na celu poprawę estetyki zieleni czy elementów małej architektury, aby stały się one bardziej przyjazne mieszkańcom i turystom. Jednym z tych działań była realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta (skwery)”, która stanowi spójny element większej inwestycji zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji w Gminie. Przedmiotowy projekt został sfinansowany częściowo  ze środków pochodzących z nagrody w konkursie EKO HESTIA SPA oraz dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji projektu powstały m.in. atrakcyjne tereny z rodzimą roślinnością, pozwalające na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób starszych w tym kuracjuszy i turystów. Korzystanie z oddanych terenów jest ogólnodostępne i bezpłatne. Dodatkowym elementem projektu było zastosowanie ciekawego promocyjnego rozwiązania a  mianowicie ustawienie  znaków poziomych i pionowych przedstawiających herb miasta oraz zawierających informację o tym, że znajdujemy się w gminie uzdrowiskowej.  Na części skwerów zaaranżowane zostały kompozycje kwiatowe.

Oprócz efektu ekologicznego i wizualnego, korzyści płynące z realizacji projektu z punktu widzenia społeczności lokalnej  to:

  • poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
  • poprawa estetyki miasta;
  • poprawa atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej miasta generujące tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i tworzenie miejsc pracy;
  • wzrost udziału obszarów zieleni w ogólnej powierzchni miasta;
  • wzrost ilości zagospodarowanych terenów o charakterze rekreacyjnym.